unity常见词汇(持续更新中)

2021/08/31 unity

常见词汇一览

词汇 发音 解释
hierarchy [ˈhaɪərɑːrki] n. 等级制度;统治集团;[生]级系;【计】分层
inspector [ɪn’spektər] n 检查员,观察者
animation [ˌænɪ’meɪʃn] n 动画
animator [‘ænɪmeɪtər] n 动画制作者
pivot [‘pɪvət] n 枢;中心;旋转
rotate [‘roʊteɪt] v. 轮流;(使)旋转
scale [skeɪl] n 范围
wireframe [‘waɪəfreɪm] n. 线框
shaded [‘ʃeɪdɪd] adj. 林荫遮蔽的
joystick [‘dʒɔɪstɪk] n. 控制杆;游戏杆

Search

    公众号:豆仔gogo

    豆仔gogo

    Post Directory